Alfa romeo typ 33 3 n37 24 von le mans 1970 tsm tsm144313 stunden pshuho1468-Spielzeug